Nắp mạ vàng 2 vạch, Mạ bạc 2 vạch, Mạ bạc trơn, Mạ vàng trơn