top of page

Chai thuốc viên 120cc dùng trong ngành dược phẩm, chuyên dùng để đựng thuốc viên, cao, bột...

Chai thuốc viên 120cc

    bottom of page